Disclaimer van Bioacademy.be

Hier vindt u de disclaimer van Bioacademy b.v., zoals deze is opgesteld door de Redactie van Bioacademy b.v.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Redactie Bioacademy b.v. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Redactie Bioacademy b.v..
Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke feitenanalyse gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Onze richtlijnen zijn nooit bedoeld als sluitend medisch advies. Wij geven tips voor het onderhouden van een gezonde levenswijze. Dit vervangt nooit advies van uw huisarts of andere medische specialisten. Wij vragen met aandrang om bij problemen met uw gezondheid steeds uw huisarts te consulteren.

Redactie Bioacademy b.v. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.